Algemene VoorwaardenALGEMENE VOORWAARDEN AANZET WERVING & SELECTIE


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en activiteiten van Aanzet Werving & Selectie, bekend onder nummer 50719327 van het handelsregister te Rotterdam.


1 Toepasselijkheid


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen (zowel mondeling, schriftelijk als digitaal, via internet of een vergelijkbaar medium, tot uitdrukking gebracht) welke betrekking hebben op te verrichten diensten, met name het werven & selecteren van kandidaten, door Aanzet Werving & Selectie aan opdrachtgevers.


1.2 Toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.


1.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, indien en voor zover zij door Aanzet Werving & Selectie schriftelijk of middels digitale kanalen zijn bevestigd.


2 Definities


2.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen verstaan:


2.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door bemiddeling van Aanzet Werving & Selectie voorziet van kandidaten. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, worden ook met opdrachtgever gelieerde (rechts)personen bedoeld.


2.3 Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door bemiddeling van Aanzet Werving & Selectie werkzaamheden gaat verrichten ten behoeve van opdrachtgevers.


2.4 Opdracht: de opdracht (in welke vorm dan ook) die opdrachtgever aan Aanzet Werving & Selectie geeft met betrekking tot het werven & selecteren van kandidaten welke direct in dienst zullen treden bij opdrachtgever.


2.5 Overeenkomst: de overeenkomst, waarin de voorwaarden van de uitvoering van de opdracht zijn neergelegd.


3 Vrijblijvendheid van aanbiedingen / totstandkoming van overeenkomsten


3.1 Alle aanbiedingen van Aanzet Werving & Selectie zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.


3.2 Offertes van Aanzet Werving & Selectie zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 2 (twee) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.


3.3 Overeenkomsten komen tot stand doordat Aanzet Werving & Selectie een door opdrachtgever verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat Aanzet Werving & Selectie tot de uitvoering van een opdracht overgaat.


4 Selectie van kandidaten


4.1 Aanzet Werving & Selectie heeft volledige vrijheid bij de selectie van kandidaten en betrekt hierbij: - de hoedanigheden en kundigheden van de kandidaat zoals deze door de kandidaat aan Aanzet Werving & Selectie zijn bekend gemaakt; - de persoonlijke ervaringen die Aanzet Werving & Selectie heeft met de kandidaat; - de door opdrachtgever verstrekte selectiecriteria;


4.2 Opdrachtgever voert te allen tijde zelf een kennismaking- c.q. sollicitatiegesprek met geselecteerde kandidaten.


4.3 Aanzet Werving & Selectie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld als zij om enigerlei reden niet in staat is om tijdig de door opdrachtgever gevraagde kandidaten aan te melden.


5 Verantwoordelijkheid opdrachtgever


5.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor leiding en toezicht voor aan haar door Aanzet Werving & Selectie voorgestelde kandidaten en voor het ter beschikking stellen van de benodigde middelen om de functie naar behoren uit te kunnen oefenen. Voorts is opdrachtgever verantwoordelijk voor al hetgeen van een werkgever verwacht wordt op basis van wet- en regelgeving. Enige aansprakelijkheid voor Aanzet Werving & Selectie is daarbij uitgesloten.


6 Verplichting Aanzet Werving & Selectie


6.1 Aanzet Werving & Selectie verplicht zich iedere opdracht met de grootst mogelijke zorg uit te voeren en naar beste vermogen kandidaten te selecteren conform de visie en missie van Aanzet Werving & Selectie, overeenkomstig de criteria zoals door de opdrachtgever verstrekt.


7 Aansprakelijkheid


7.1 Aanzet Werving & Selectie is niet aansprakelijk als door haar geselecteerde kandidaten niet blijken te voldoen aan de verwachting van opdrachtgever.


7.2 Aanzet Werving & Selectie draagt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade uit welken hoofde dan ook die door haar bemiddeling in dienst getreden kandidaten veroorzaken aan opdrachtgever, zijn bedrijf of aan derden.


7.3 Aansprakelijkheid van Aanzet Werving & Selectie ten opzichte van opdrachtgever is in ieder geval en te allen tijde beperkt tot het totale factuurbedrag dat Aanzet Werving & Selectie voor de betreffende opdracht in rekening heeft gebracht.


7.4 Opdrachtgever zal Aanzet Werving & Selectie te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken ten opzichte van Aanzet Werving & Selectie eventueel ingesteld wegens de niet nakoming van de verplichtingen zoals neergelegd in art. 7:658 BW.


8 Tarieven en declaraties


8.1 Het tarief voor bemiddeling bij werving & selectie van kandidaten voor opdrachtgever wordt uitgedrukt in twee bruto maandsalarissen op basis van een fulltime aanstelling, ongeacht het aantal werkuren. De eerste termijn wordt bij aanvang in rekening gebracht, de tweede na een maand proeftijd. Mocht de kandidaat deze niet door komen dan vervalt de tweede termijn.


8.2 Betaling is verschuldigd zodra een kandidaat een arbeidsovereenkomst met de opdrachtgever heeft gesloten, doch uiterlijk per de datum van indiensttreding.


8.3 Betaling is eveneens verschuldigd indien de opdrachtgever een kandidaat die hij heeft afgewezen, alsnog binnen 12 maanden na de introductie of het kennismakingsgesprek een aanbieding doet voor een dienstverband en er een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor het verrichten van werkzaamheden in welke zin dan ook, conform de voorwaarden zoals vermeld in art. 8.1 en 8.2.


8.4 Indien een via Aanzet Werving & Selectie bemiddelde werknemer en opdrachtgever na de proeftijd uit elkaar gaan, is Aanzet Werving & Selectie niet gehouden tot enige financiële compensatie.


8.5 In geval van een opdracht voor Werving & Selectie staat de opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid van het aangeleverde functieprofiel en/of profiel van de gezochte kandidaat.


8.6 In geval uit een voorselectie meerdere kandidaten bij een opdrachtgever in dienst treden, is opdrachtgever gehouden per aangenomen kandidaat het volledige honorarium te voldoen.


8.7 Een werving & selectie opdracht vindt plaats op “no cure, no pay-basis”, waarbij het de opdrachtgever vrij staat een kandidaat via andere kanalen te werven/selecteren, in welk geval de opdrachtgever echter wel verplicht is Aanzet Werving & Selectie actief op de hoogte te houden van de voortgang van de selectieactiviteiten via die andere kanalen. Indien opdrachtgever Aanzet Werving & Selectie niet voldoende op de hoogte heeft gehouden van de voortgang van de andere selectiekanalen en Aanzet Werving een voorgestelde kandidaat of selectie daardoor overbodige extra activiteiten heeft verricht, zullen die extra uren in rekening worden gebracht aan opdrachtgever en verplicht opdrachtgever zich deze extra uren te vergoeden.


8.8 Onverminderd het bepaalde in art.10 van deze algemene voorwaarden is het de opdrachtgever niet toegestaan de persoonlijke gegevens van een voorgestelde kandidaat op welke wijze dan ook aan derden kenbaar te maken.


9 Betaling


9.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.


9.2 Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal rente verschuldigd zijn vanaf de vervaldatum van de factuur, te weten 1,5 % per maand.


9.3 Daarnaast is de opdrachtgever in geval van verzuim gehouden alle kosten, zowel in als buiten rechte gemaakt, aan Aanzet Werving en Selectie te vergoeden, welke nodig zullen zijn om de aan haar verschuldigde bedragen te doen innen.


10 Geheimhouding


10.1 Aanzet Werving & Selectie verplicht zich tot geheimhouding van alle aan haar kenbaar gemaakte informatie met betrekking tot opdrachtgever die bij de uitoefening van haar werkzaamheden te hare kennis komt, welke niet van algemene bekendheid is.


11 Wijziging


11.1 Aanzet Werving & Selectie behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra Aanzet Werving & Selectie opdrachtgever in kennis heeft gesteld.


12 Geschillen


12.1 Geschillen tussen opdrachtgever en Aanzet Werving & Selectie zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Aanzet Werving & Selectie.